Trio Mide İlacıFormülü:

Beher TRİO blister; her biri 500 mg Klaritromisin içeren 2 adet film tablet, her biri enterik kaplanmış granüller halinde 30 mg Lansoprazol içeren 2 adet mikropellet kapsül, her biri 1000 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin Trihidrat içeren 2 adet tablet; ihtiva eder. TRİO’yu oluşturan ürünlerdeki yardımcı maddeler; Titanyum dioksit, Tartrazin, Indigo carmine, Eritrosin, Kinolin sarısı, Sarı demir oksit, Nane aroması, šeker, Sodyum siklamat ve Sodyum sakkarin’dir.

Farmakolojik Özellikleri:
Farmakodinamik Özellikler:
Mikrobiyoloji

Lansoprazol, klaritromisinin ve/veya amoksisilinin Helicobacter pylori’nin birçok suşlarına karşı etkili olduğu in vitro olarak gösterilmiştir.
Klaritromisin, lansoprazol ve amoksisilinin üçlü tedavi rejimine rağmen H.pylori ‘nin tam olarak eradike olmadığı hastalarda, klaritromisine dirençli H.pylori bulunabilir. Bu nedenle tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, klaritromisin duyarlılık testi yapılması önerilmelidir. Klaritromisine dirençli H.pylori ile enfekte hastalarda
klaritromisin/lansoprazol/amoksisilin üçlü tedavi rejimi veya tek antibiyotik içeren tedavi rejimlerinde klaritromisin tercih edilmemelidir.

Lansoprazol’ün Farmakodinamik Özellikleri:

Etki Mekanizması: Lansoprazol, oral olarak alındıktan sonra gastrik pariyetal hücrelerde aktif sülfonamid türevlerine metabolize olmakta ve bu metabolitler H+–K+–ATPaz pompasının sülfidril grubunu oksidasyon ile inaktive etmektedir. Lansoprazol, pentagastrin ile stimüle olan gastrik asit salgısını doza bağımlı bir şekilde yaklaşık olarak 36 saat süre ile inhibe eder.

Trio Mide İlacı

Antisekretuar Etkisi: 30 mg lansoprazol oral uygulamadan sonra, bazal asit sekresyonunu ve pentagastrin ile uyarılmış olan asit sekresyonunu önemli derecede ve hızla azaltır. Midenin ortalama pH derecesini önemli ölçüde artırır. Lansoprazol yiyeceklerle uyarılmış gastrik asit salgısını ve sekresyon hacmini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca pentagastrin ile uyarılmış asit salgısını da azaltır.

Mide ve Özofagus Üzerine Etkileri: Lansoprazol gastrik boşalımı önemli ölçüde yavaşlatır. Lansoprazol özofagus motilitesini ve alt özofagusun sfinkter tonüsünü etkilememektedir. Lansoprazol bazal serum pepsinojen seviyelerini arttırmış ve pepsin aktivitesini düşürmüştür. Gastrik ülserli hastalarda, gastrik pH ‘daki artış nitrat redükleyen bakterilerin artışı ve gastrik sıvılardaki nitrit konsantrasyonunun yükselişiyle ilgilidir, buna rağmen nitrozamin konsantrasyonunda kaydadeğer bir artış olmamıştır. Enterokromafine Benzer Hücre Etkisi: 8 hafta boyunca 60 mg/gün lansoprazol kullanan hastalarda yapılan çalışmalarda, gastrik maligniteye dönüş açısından önemli bir risk faktörü olarak gösterilen enterokromafin benzeri hücrelerin yoığunluğunda herhang i bir artış gösterilememiştir.

Serum Gastrinine Etkileri: Lansoprazol serum gastrin seviyesinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.

Endokrin Etkileri: Lansoprazolün, klinik açıdan önemli herhangi bir endokrin etkisi saptanmamıştır.

Diğer Etkileri: Lansoprazolün insanlarda santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde herhangi bir sistemik etkisi gözlenmemiştir. Lansoprazol 2-8 hafta boyunca günde 15-60 mg oral dozlarda uygulandığında, tiroid fonksiyonu üzerinde klinik açıdan önemli bir etki göstermemiştir .

Farmakokinetik Özellikler: TRİO’yu oluşturan üç ilacın (Klaritromisin 500 mg film tablet, Lansoprazol 30 mg Mikropellet kapsül, Amoksisilin 1000 mg tablet) birlikte kullanımları ile ilgili farmakokinetik çalışma mevcut değildir. Lansoprazol ile amoksisilin veya lansoprazol ile klaritromisin kombinasyonları uygulandığında klinik olarak anlamlı bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir. Bu üç ilacın birlikte kullanımından sonra klaritromisin, lansoprazol ve amoksisilinin gastrik mukoza konsantrasyonları ile ilgili farmakokinetik veri mevcut değildir. Aşağıda belirtilen sistematik farmakokinetik özellikler, her ilacın tek başına uygulandığı çalışmalara aittir.

Klaritromisin

Klaritromisin oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. Klaritromisin tabletin mutlak biyoyararlılığı yaklaşık % 50’dir. Klaritromisinin yemekle beraber alınması absorbsiyonunu ve antimikrobik aktiviteye sahip ana metaboliti 14-0H klaritromisinin oluşmasını önemsiz ölçüde geciktirirse de biyoyararlılığını etkilemez. Bu nedenle müstahzar aç veya tok karnına kullanılabilir.
Oral olarak verilen klaritromisin, sağlıklı ve aç gönüllülerde 2 saat içinde maksimum plazma konsantrasyonlarına erişir. 12 saatte bir 500 mg’ lık doz uygulandığında 2-3 mcg/ml’lik kararlı durum doruk serum konsantrasyonlarına ulaşır. Eliminasyon yarı ömrü 12 saatte bir 500 mg olarak verildiğinde 5-7 saattir.
Klaritromisin 12 saatte bir 500 mg olarak uygulandığında ana metaboliti olan 14-OH klaritromisinin ulaştığı kararl› durum doruk konsantrasyonu 1 mcg/ml; eliminasyon yarı ömrü ise 7 saattir.

Metabolitin yukarıda belirtilen kararlı durum doruk konsantrasyonlarına ulaşması açısından tedavinin 2-3 gün sürdürülmesi gereklidir.
Klaritromisin yetişkinlere 12 saatte bir 500 mg olarak verildiğinde % 30 oranında idrarla itrah edilir. Belirtilen bu miktarlara ek olarak her iki doz uygulanmasından sonra ana metabolit olan 14-OH klaritromisin de % 10-15 oranında idrarla atılır. Klaritromisinin renal klerensi büyük ölçüde uygulanan dozdan bağımsız olup, normal glomerüler filtrasyon hızına yaklaşır.

Karaciğer fonksiyonları bozuk olan şahıslarda klaritromisinin kararlı durum konsantrasyonları normal şahıslardan farklılık göstermez ancak 14-OH klaritromisin konsantrasyonları daha düşük olur. Bu şahıslarda renal klerens, normal şahıslara oranla artmakta ve böylece bir ölçüde denkleşme sağlanmaktadır.
Klaritromisinin farmakokinetiği renal fonksiyon bozukluğunda değişikliğe uğrar. Klaritromisin ve 14-OH klaritromisin (ana metabolit) vücut doku ve sıvılarına kolaylıkla dağılır. Klaritromisinin serebrospinal sıvıya penetrasyonu ile ilgili bilgi mevcut değildir. Hücrelerde yüksek konsantrasyonlara ulağması nedeni ile doku konsantrasyonları serum konsantrasyonlarından yüksektir. Ör: Bademciklerde 1.6 mcg/ml’lik bir konsantrasyona ulaştığında serum konsantrasyonu 0.8 mcg/ml;
Akciğerlerde 8.8 mcg/ml’lik bir konsantrasyona ulaştığında serum konsantrasyonu 1.7 mcg/ml olmaktadır.
Klaritromisin gastrik mukozaya da nüfuz eder. Omeprazol ile birlikte uygulandığında, gastrik mukus ve gastrik mukozadaki klaritromisin düzeyleri, klaritromisin tek başına uygulandığında sağlanan düzeylerden yüksektir.

Lansoprazol

Lansoprazol mikropellet kapsüller, lansoprazolü enterik kaplanmşı granüller olarak içerdiğinden absorpsiyon, granüller mideden ayrıldıktan sonra başlar. Lansoprazol oral olarak alındıktan sonra süratle absorbe olur. Oral olarak alınan lansoprazolün
biyoyararlanımı % 85’dir. Yemeklerle veya antiasidlerle birlikte alınması biyoyararlanımını etkilemez. Kanda maksimum konsantrasyona 1.5-2.2 saatte ulaşır. Yemeklerle birlikte alındığında absorpsiyon % 50 oranında düşer. Eliminasyon yarı ömrü 1.4 saattir. Tekrarlanan doz lansoprazol farmakokineti€ini etkilemez ve ilaç birikimine neden olmaz.

Karaciğıerde büyük ölçüde metabolizasyona uğrayarak safra ile elimine edilir. Saptanabilen metabolitleri 5-hidroksilansoprazol, sülfon ve sülfür bileşikleridir. Alınan dozun % 15-30’u hidroksi bileşikleri şeklinde idrarla itrah edilir. Sirozlu hastalarda, eğri altı alanında (AUC) ve Cmax seviyesinde önemli artış görülür. Lansoprazolün yaşlılarda klerensi biraz azalmıştır. Cmax değişmemiştir.

Amoksisilin

Semisentetik bir penisilin olan amoksisilin, bir ampisilin analoğudur ve mide asidine dayanıklıdır. Yiyeceklerle ile birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. Vücut doku ve sıvılarına hızla yayılır. Serebrospinal sıvıya ancak meninksler iltihaplı olduğu vakit geçebilir. Kan proteinlerine yaklaşık % 20 oranında bağlanır. 250 mg ve 500 mg’lık dozun ağız yolundan uygulanmasından yaklaşık 1-2 saat sonra kan konsantrasyonları sırası ile 3.5 mcg/ml - 5 mcg/ml ve 5.5 mcg/ml - 7.5 mcg/ml’lık kan konsantrasyonuna ulaşır. Amoksisilin oral kullanımdan sonraki 6-8 saat içinde % 60 oranında ve idrarla değişmeden itrah edilir.

Endikasyonları:

TRİO H.pylori enfeksiyonu ve duodenal ülser hastalığının (aktif veya bir yıllık duodenal ülser öyküsü olan hastalarda) tedavisinde endikedir. H.pylori eradikasyonu duodenal ülserin tekrarlama riskini azaltır.

Kontrendikasyonları:

TRİO, formülasyonundaki komponentlerin herhangi birine (makrolid antibiyotikleri veya penisilin türevlerine) hipersensitivitesi olduğu bilinen bireylerde kontrendikedir. TRİO’ın sisaprid ve pimozid birlikte kullanılması kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:

Tedavi esnasında mikotik organizmalarla ve bakteriyel patojenlerle süperenfeksiyon riski oluşabilir. Böyle durumlarda, TR‹O uygulanması derhal kesilmeli ve uygun bir tedaviye geçilmelidir.

Yayınlanma Tarihi : 15.08.2013 05:26:25

Trio Mide İlacı Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

1 Yorum Yapılmış "Trio Mide İlacı"

asuman

Cevap Sayısı: 0
trıo adıgımdan berı ağzımda inanılmaz acı tat var onu nasıl gıderebılırım

2013-05-10

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Baş Ağrısı Mide Bulantısı

Baş ağrısı mide bulantısı, yediğimiz bir yiyecekten uzun süren açlığa, basit bir soğuk algınlığından ani ölümle sonuçlanabilecek kalp krizine kadar birçok sebepten ötürü ortaya çıkar ve vücudumuzun bir nevi ikaz lambalarıdır. Altt...

Gebelikte Mide Bulantısı

Gebelikte mide bulantısı, neredeyse tüm anne adaylarının ortak sıkıntılarından bir tanesidir. Gebeliğin başlangıcında ortaya çıkan mide bulantısı çok normaldir ve tüm gebelerin ortak sorunudur. Gebelikte mide bulantısını önlemek y...

Ülseratif Kolit

Ülseratif kolit, kalın bağırsakta gelişen iltihaplı bir hastalıktır. Bu rahatsızlık sadece kalın bağırsağı etkiler. Kalın bağırsakta ülserlerin gelişmesine ve kanamaya neden olur. Rahatsızlığın kesin olarak sebebi bilinmemektedir....

Hamilelikte Mide Bulantısı

Hamilelikte mide bulantısı, tüm gebelerin %80'inin ortak sıkıntısıdır. Daha çok sabahları açığa çıkan mide bulantısının şiddeti her gebe için farklı olabilir. Hamilelikte mide bulantısı, en çok çoğul gebeliklerde, daha evvel araç ...

Mide Bypass

Mide baypası, son zamanlarda mide kelepçesinin yerini alan bir sistem olup, diğer sistemlere göre daha kolay kilo verilmesini sağlayan bir sistemdir. Gastrik Baypas denilen bu hastalık Amerika Birleşik Devletlerinde obezitenin ted...

Mide Ekşimesi

Mide ekşimesi kişinin midesinde yanma ve ekşime hissi meydana getiren, çok çeşitli nedenleri bulunan bir rahatsızlıktır. Mide ekşimesi kişinin yaşamını olumsuz etkileyen önemli rahatsızlıklardan biridir. Mide ekşimesi yemeklerle i...

Mide Bypass Ameliyatı

Mide bypass ameliyatı uzun yıllar boyu obezitenin kontrol edilebilmesi için kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Bunun aşırı kiloları olan kişilere uygulanabilmesi için aranan kriterler içinde vücut kitle endeksleri 40'ın üzerinde ol...

Çocuklarda Reflü

Çocuklarda reflü, genelde midenin sistem dışı olarak özofagusa kaçması ile görülmektedir. İmmatüriteye ilişik olarak yemeklerden sonra 2-3 saat içerisinde ve uykunun ilk başlarında fizyolojik sebebiyle reflü kendini belli etmek...

Sabah Mide Ağrısı

Sabah Mide Ağrısı, Mide ağrısı yediden yetmişe birçok insanın yaşadığı problemlerden biridir. Öyle ki bu ağrılar kişide büyük sancılara ve hareket kısıtlamalarına neden olabilmektedir. Çocuklarda genellikle zararlı yiyecek ve içec...

Mide Kanserinde Beslenme

Sarımsak: Antibiyotik özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanın akışkanlığını sağlayarak kolesterolü düşürür .Kanser, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına karşı koruyucu etkisi de vardır. Domates:Ka...
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası |RSS Kaynağı| Yardım Forumları

Mide, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Temmuz - 2015